Algemene voorwaarden winactie “Win een Sunshower Deluxe Health” 16-30 november 2015

Deze algemene voorwaarden (hierna: de ‘Algemene voorwaarden winactie’) zijn van toepassing op de winactie op de website van www.sanidump.nl. Door het maken van een online showroom afspraak via de website en het opvolgen hiervan in één van de vestigingen maakt de deelnemer kans op de prijs. De specifieke voorwaarden betreffende de winactie zijn hieronder per onderdeel verklaard.

Algemene voorwaarden winactie
1 – Er kan worden deelgenomen aan de winactie door online een showroomafspraak te maken bij één van vestigingen van Sanidump. Deze afspraak moet opgevolgd worden in één van de vestigingen om de deelname van de actie te bevestigen. Sanidump zal dit controleren. Bij het niet opvolgen van de showroomafspraak, is de deelname niet geldig.
2 – Deelname aan de winactie start met het online maken van een showroomafspraak op de website www.sanidump.nl en deze op te volgen tussen de periode 18 november 2015 om 00:00 tot en met 30 december 23:59. Tussen deze periode dient zowel de inschrijving als de opvolging plaats te vinden.
3 – De winnaars kunnen per telefoon, e-mail of per post bericht ontvangen van de gewonnen prijs op het door de deelnemer opgegeven e-mailadres, correspondentieadres of telefoonnummer.
4 – Over de uitslag en toekenning van de prijs kan niet worden gecorrespondeerd.
5 – Deelname is uitgesloten voor personen niet woonachtig in Nederland of België.
6 – De prijs is persoonsgebonden en staat op naam van de winnaar. De prijs is niet overdraagbaar, inwisselbaar of uit te keren in geld of voor andere producten of diensten. Bij weigering of niet aanvaarding van de prijs of de aan de winactie verbonden voorwaarden, zal de prijs niet worden uitgekeerd. Dan is Sanidump gerechtigd een andere winnaar aan te wijzen.
7 – De prijs wordt toegekend in de staat waarin ze zich bevindt. Sanidump is niet verantwoordelijk voor enige zichtbare of verborgen gebreken aan de prijs noch voor eventuele schade bij levering (verzending) van de prijs.
8. In overleg met de deelnemer zal de prijs door Sanidump geleverd worden. Hierbij kan de prijs op locatie worden afgeleverd of door de deelnemer in één van vestigingen worden afgehaald.
9 – De afhandeling van de levering van de prijs gebeurt door Sanidump of een ander daartoe aangestelde partij. In het laatste geval is Sanidump niet verantwoordelijk voor de levering van de prijs. In dat geval zal de datum van levering van de prijs in overleg met de leverancier worden bepaald.
10 – Sanidump is niet verantwoordelijk voor eventuele gebreken van post- of verzendingsbedrijven (bijvoorbeeld vertraging, staking, beschadiging of verlies) bij de levering van de prijs. In het geval dat de winnaar, een medebewoner/aanwezige of omwonende een aangetekende verzonden prijs niet in ontvangst kan nemen bij bezorging, zal de winnaar de prijs op een later tijdstip afhalen (bijvoorbeeld een door Sanidump aan te wijzen postkantoor of postagentschap e.d.). Sanidump kan niet aansprakelijk gesteld worden indien de prijs niet wordt afgehaald door de winnaar of door een onbevoegd persoon in ontvangst is genomen. Ook niet ingeval er geen notificatie of berichtgeving in enigerlei vorm door het post- of verzendbedrijf is achtergelaten.
11 – Sanidump zal uit alle deelnemers twee winnaars kiezen.
12 – De deelnemer geeft toestemming tot de verwerking van persoonsgegevens in verband met deelname aan de winactie. Sanidump mag de persoonsgegevens opnemen in haar gegevensbestand, dat vertrouwelijk zal worden behandeld.
13 – De persoonsgegevens kunnen worden gebruikt om uitvoering te geven aan de winactie en de uitreiking van de prijs. In dat kader is Sanidump gerechtigd om na digitale/schriftelijke toestemming de persoonsgegevens te verstrekken aan derde partijen, die betrokken zijn bij de betreffende winactie.
14 – Gebruik van de ter beschikking gestelde prijs is voor rekening en risico van de winnaar. Sanidump kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van de prijs door de winnaar.
15 – Sanidump is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de deelname aan de winactie noch voor eventuele technische storingen, gebreken of vertragingen met betrekking tot de deelname aan de winactie of de aanwijzing van de winnaar.
16 – Sanidump is op geen enkele wijze aansprakelijk voor mogelijke problemen of gebreken die voortvloeien uit het gebruik van de prijs.
17 – Sanidump is gerechtigd deelnemers te diskwalificeren en/of van deelname uitsluiten als zij van mening is dat de deelnemers niet conform de Algemene voorwaarden winactie handelen dan wel indien de deelnemers zich anderszins op frauduleuze wijze toegang verschaffen tot de winactie of het verloop van de winactie op oneerlijke wijze beïnvloeden.
18 – Sanidump is gerechtigd te allen tijde naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze Algemene voorwaarden winactie gedurende de looptijd van de winactie te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van reden de winactie te staken, te wijzigen of aan te passen vanwege haar moverende redenen, zonder dat Sanidump daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemer. Wijziging of aanpassing van de winactie, zal door Sanidump op haar website op passende wijze publiekelijk bekend worden gemaakt.
19 – Indien één of meer bepalingen van de Algemene voorwaarden winactie nietig of ongeldig zijn, dan tast dit niet de geldigheid van de overige bepalingen van de Algemene voorwaarden winactie aan.
20 – Voor eventuele vragen, klachten of opmerkingen over de winactie kunt u gebruik maken van het contactformulier op de website. Vermeld daarbij altijd de naam van de winactie. Sanidump zal zo spoedig mogelijk reageren.